Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen La Chèl en de cliënt waarop La Chèl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen La Chèl
La Chèl zal de behandelingen naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap. La Chèl
zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over
financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van
de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak
aan La Chèl melden. Indien de cliënt deze
verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag La Chèl het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling
aan de cliënt berekenen.

4. Betaling
La Chèl vermeldt alle prijzen van behandelingen
en producten zichtbaar in de salon. De gemelde
prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn
geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad
strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de
betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin
of binnen 14 dagen via bankoverschrijving te voldoen.
Indien cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn
het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt
verplicht aan La Chèl alle buitengerechtelijke
en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische
bijstand, te vergoeden.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet La Chèl vóór de eerste
behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
La Chèl neemt de persoonlijke gegevens
van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. La Chèl behandelt de vertrouwelijke gegevens van
de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
La Chèl zal gegevens van
de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
La Chèl is verplicht tot geheimhouding van
alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld
tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwe
lijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien,
op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke
informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
La Chèl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat La Chèl is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of
vrijetijdsbesteding.

La Chèl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het instituut.

Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van La Chèl zelf.

8. Beschadiging & diefstal
La Chèl heeft het recht van de cliënt een
schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur
of producten beschadigt in salon, of in de woonruimtes
rondom de salon. La Chèl meldt diefstal
altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een
product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf
werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan
La Chèl. La Chèl moet
de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal La Chèl
de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden
en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien La Chèl en klager niet tot overeenstemming
kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de
wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen
volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na
herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft
vertonen, heeft La Chèl het recht de cliënt
de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen La Chèl en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van La Chèl en ze zijn ook in de salon beschikbaar.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.